Wady stóp

Istotną czę­ścią ciała czło­wieka są stopy, to dzięki nim mamy możliwość poruszania się jak również utrzymania równowagi. Wady w obrę­bie stóp powinny zostać jak naj­szyb­ciej zdia­gno­zo­wane oraz odpo­wied­nio leczone. Niezdia­gno­zo­wane nie­pra­wi­dło­wo­ści w budo­wie stóp, mogą dopro­wa­dzić do pogor­sze­nia wad, a cza­sami także nie­peł­no­spraw­no­ści.

Wady wro­dzone stóp

Leczenie wro­dzonych nie­pra­wi­dło­wo­ści jest zależne od charakteru oraz nasilenia wad. Ist­nieją bowiem wady, które w spo­sób bierny samo­ist­nie doko­nują korekty, inne natomiast potrzebują ingerencji lekarza. Naj­czę­ściej spo­ty­kaną wadą wro­dzoną stóp, wymagającej leczenia, wdrażanego zazwyczaj w pierwszych dniach życia jest stopa koń­sko- szpo­tawa.

Samoistne ustępowanie wrodzonych deformacji stóp następuję w przeciągu 2/3 tygodni. Jeżeli zauważone objawy nie ustępują, konieczna jest przede wszystkim wizyta u lekarza oraz dalsze leczenie. Wyróżnia się wrodzone wady stóp, takie jak:

 • stopa pię­towa,
 • stopa koń­ska,
 • koń­sko-koślawa
 • koń­sko-szpo­tawa
 • pię­towo-koślawa

Wady nabyte stóp

Stopy są podatne na wady nabyte stóp, które pro­wa­dzą przede wszystkim do nie­przy­jem­nych obja­wów bólo­wych, jak również zaniku peł­nio­nych funk­cji. Nie­le­czone oraz niezdia­gno­zo­wane, mogą ponadto pro­wa­dzić do poważ­niej­szych scho­rzeń i odczu­wa­nia dys­kom­fortu w oko­li­cach krę­go­słupa, oraz zwy­rod­nień sta­wów. Każda nie­pra­wi­dło­wość powinna zostać skon­sul­to­wana z leka­rzem orto­pedą, bądź fizjo­te­ra­peutą. Lekarz na pod­sta­wie bada­nia dobie­rze odpo­wied­nie lecze­nie, sku­pia­jąc się na dobra­niu odpo­wied­nich metod korygujących. Przy­czyny wad stóp to zazwyczaj oty­łość, źle dobrane obu­wie, a także zbyt wcze­sna pio­ni­za­cja w wieku dzie­cię­cym. Naj­czę­ściej spo­ty­ka­nymi nie­pra­wi­dło­wo­ściami nabytymi stop są:

 • Pła­sko­sto­pie,
 • stopa pła­ska podłuż­nie lub poprzecz­nie,
 • stopa szpo­tawa,
 • haluksy ,
 • stopa pła­sko-koślawa,
 • paluch sztywny,
 • stopa wydrą­żona,
 • palce młot­ko­wate,
 • ostroga pię­towa,
 • palce szpo­nia­ste.

Kory­go­wa­nie zmian jest zależne przede wszystkim od ich nasi­le­nia oraz cha­rak­teru. Nieprawidłowości zdiagnozowane w wczesnym stadium, można leczyć za pomocą wkładek bądź ortez. Poważniejsze wady koryguje się zazwyczaj operacyjnie.